Statut

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Aktywne Zabrodzie. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zabrodzie.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w tym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

5. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez Walne Zebranie Członków.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

7. Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu:
7.1. działalności wspomagającej rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych;
7.2. budowania i wzmacniania partnerskich relacji w społecznościach lokalnych;
7.3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
7.4. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
7.5. wspierania inicjatyw społecznych w działaniach na rzecz dobra publicznego oraz wspierania grup marginalizowanych w szczególności kobiet, dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, seniorów i bezrobotnych;
7.6. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7.7. promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
7.8. zapobiegania patologiom społecznym;
7.9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7.10. wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym;
7.11. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7.12. promowania czytelnictwa;
7.13. turystyki i krajoznawstwa;
7.14. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
7.15. pobudzania aktywności mieszkańców gminy Zabrodzie w obszarze kultury i sportu;
7.16. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
7.17. ochrony i promocji zdrowia;
7.18. ratownictwa i ochrony ludności;
7.19. aktywizacji mieszkańców gminy Zabrodzie do wspólnych działań na rzecz gminy;
7.20. wspierania przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, turystyczno rekreacyjnych, społecznych, gospodarczych mających na celu rozwój i promocję gminy i naszego regionu;
7.21. działalności na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
7.22. budowania i wzmacniania relacji w rodzinie;
7.23. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
8.1. organizowanie imprez i warszatów kulturalnych, edukacyjnych, turystyczno rekreacyjnych i sportowych w tym: wycieczek, spacerów, spływów kajakowych, wypraw i gier terenowych, turniejów, warsztatów artystycznych i literackich — dla grup objętych działalnością statutową, członków Stowarzyszenia i ich rodzin;
8.2. prowadzenie spotkań i grup wsparcia;
8.3. organizowanie akcji i kampanii społecznych;
8.4. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
8.5. współdziałanie z administracją państwową, samorządową, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia;
8.6. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków Stowarzyszenia w obrębie działalności statutowej;
8.7. pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych na działalność statutową;
8.8. współpracę z osobami, organizacjami i instytucjami o podobnych celach działania;
8.9. inne działania realizujące cele statutowe.

9. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu na zebraniach członków oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu od daty złożenia deklaracji.

11. Członek ma prawo:
11.1. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
11.2. udziału w zebraniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
11.3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
11.4. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.

12. Członek obowiązany jest do:
12.1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
12.2. uczestniczenia w zebraniach członków,
12.3. przestrzegania niniejszego regulaminu oraz postanowień i celów Stowarzyszenia,
12.4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
13.1. dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
13.2. wykluczenia z listy członków,

14. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

15. Władzami Stowarzyszenia są:
15..1 Walne Zebranie Członków,
15..2 Przedstawiciel.

16. Decyzje Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

17. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

18. W sprawach określonych w pkt 20 ppkt. 6-10 wymagana jest obecność 2/3 członków Stowarzyszenia.

19. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

20. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m. in:
20.1. ustalanie kierunków działania i rozwoju,
20.2. wybór i odwołanie Przedstawiciela,
20.3. przyjmowanie i odwoływanie członków,
20.4. uchwalanie zmian regulaminu,
20.5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
20.6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
20.7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
20.8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
20.9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
20.10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

21. Walne Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

22. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Walne Zebranie Członków na 3-letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków.

23. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
23.1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
23.2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
23.3. zwoływanie zebrania członków,
23.4. dbanie o interesy i należyte kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
23.5. utrzymywanie kontaktów z członkami i informowanie ich o bieżących sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

24. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody 2/3 członków Stowarzyszenia. Są to w szczególności:
24.1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
24.2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
24.3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
24.4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
24.5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

25. Środki na działalność Stowarzyszeniach pochodzą z:
25.1. składek członkowskich,
25.2. dotacji,
25.3. darowizn,
25.4. zbiórek publicznych,
25.5. spadków, zapisów,
25.6. ofiarności publicznej,
25.7. dochodów z majątku Stowarzyszenia.

26. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku oraz pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Założyciele:

Katarzyna Krusiec
Karol Krusiec
Jolanta Krusiec

Zabrodzie, 20 lutego 2024 r.